ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุทรารัตน์ รัตนะ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :hr8303.muaklekcoop@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :