ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปานนภัสสร โกธาตุ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :39 ม.1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :Conom1@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :