ชื่อ - นามสกุล :นายสนั่น น้ำนิล
ตำแหน่ง :กรรมการ รักษาการประธานกรรมการ
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการดำเนินงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :