ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรวิการ์ วิเศษหอม
ตำแหน่ง :หัวหน้างานธุรการกลาง
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :kornwika22th@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายธุรการกลาง
หน้าที่ในกลุ่ม :